Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna de ”Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle trainingen, e-learnings en diensten (als hierna gedefinieerd Diensten) van WebExpertise, een onderneming naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 55269451, gevestigd aan De Koop 150, 3828 RL Hoogland, Nederland (hierna “WebExpertise”). WebExpertise biedt haar diensten aan op www.web-expertise.nl , ga4trainingen.nl, ga4cursus.nl en op analyticsconversionacademy.nl.

Elke onderneming, bedrijf of andere partij die zich aanmeldt voor een e-learning, cursus/training die online of offline gegeven wordt of op andere wijze gebruik maakt van de diensten van WebExpertise (hierna de “Klant”) zal worden geacht de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

1. Aanbod

1.1 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

1.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WebExpertise niet.

2. Online marketing diensten

2.1 Voor de online marketing diensten waarvoor WebExpertise wordt ingehuurd, worden per keer specifieke afspraken gemaakt waar zowel WebExpertise als Klant zich aan moeten houden. Deze afspraken worden per mail aan elkaar bevestigd.

2.2 Na schriftelijke akkoord zijn beide partijen gebonden aan de gemaakte afspraken.

3. E-learnings

3.1 Bij aanmelding van een e-learning op analyticsconversionacademy.nl of web-expertise.nl is de Klant gebonden het tarief voor de betreffende e-learning te voldoen per bankoverschrijving, creditcard of direct via een Ideal betaling (afhankelijk van de betalingsmogelijkheden die geboden worden). Pas bij ontvangst van betaling is de aanmelding voor de e-learning definitief.

3.2 De e-learnings zoals die worden aangeboden op web-expertise.nl en analyticsconversionacademy.nl kunnen niet geannuleerd worden. Deze starten altijd op individuele basis vanaf het moment dat het volledig is betaald. Als de Klant de e-learning niet gaat starten of gaat stoppen nadat de Klant gestart is, is er geen recht op een vergoeding.

3.3. De Klant heeft vanaf het moment dat de e-learning is betaald een jaar toegang tot de cursus. Als de Klant na een jaar nog gebruik wil maken van de e-learning, dan zal opnieuw het dan geldende tarief betaald moeten worden.

3.4 De inlog voor de e-learnings zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar. Dat betekent dat de inlog niet door een andere persoon gebruikt mag worden dan door de persoon die zich voor de e-learning heeft aangemeld. Indien de inlog door meerdere personen wordt gebruikt, dan kan WebExpertise de toegang tot de e-learning afsluiten voor de Klant. De Klant heeft dan geen recht op een vergoeding.

4. Fysieke trainingen

4.1 Bij aanmelding van een cursus of training bij WebExpertise is de klant gebonden het tarief voor de betreffende cursus/training te voldoen direct via een Ideal betaling of per creditcard. Pas bij ontvangst van betaling is de inschrijving voor de cursus/training en e-learning definitief.

4.2 De cursus (met uitzondering van de e-learnings) kan 3 weken voor de start van de cursus/training kosteloos geannuleerd worden. Dit dient per e-mail te worden gedaan aan [email protected]. Dit betekent dat tot 3 weken van te voren de aanmelding als optie kan worden gezien. Als de Klant annuleert tussen 2 en 3 weken voor de start van de training, dan betaalt de Klant 75% van de prijs. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de training betaalt de Klant 100% van de kosten en is er dus geen vergoeding. Het is wel mogelijk de plaats af te staan aan iemand anders. Indien het cursusgeld al betaald is en de Klant heeft recht op vergoeding van het inschrijfgeld, zal dit binnen 10 werkdagen teruggestort worden aan de Klant.

5. Betaling

5.1 De Klant zal de factuur van WebExpertise voldoen binnen de gestelde betalingstermijn die op de factuur vermeld staat.

5.2 Betaalt de Klant niet binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de Klant, naast het factuurbedrag, aan WebExpertise de door WebExpertise te maken kosten voor het betaald krijgen van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het in totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5.3 Betaalt de Klant niet binnen de onder de gestelde betalingstermijn, dan kan WebExpertise, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat de Klant al hetgeen aan WebExpertise verschuldigd is, heeft betaald.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van WebExpertise voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat aan de Klant voor de opdracht in rekening is gebracht, met een maximum van € 5.000,00 inclusief BTW.

6.2. De in de voorgaande bepaling vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van WebExpertise.

6.3. WebExpertise zal bij het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. WebExpertise is echter niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van personen die WebExpertise in het kader van de opdracht heeft ingeschakeld.

7. Klantenbestand en communicatie

7.1 Bij aanmelding van een e-learning, een fysieke training of bij akkoord van een online marketing dienst worden de gegevens van de Klant in het klantenbestand van WebExpertise opgenomen. Dit vanwege het uitvoeren van de dienst en communicatie hierover. Deze gegevens worden bewaard zolang de Klant diensten afneemt van WebExpertise tot maximaal 1 jaar nadat de dienstverlening is gestopt.

7.2 De Klant kan te allen tijden het verzoek indienen de gegevens te verwijderen, mits de e-learning, training of dienst is beëindigd.

7.3 WebExpertise heeft het recht met de Klant te communiceren middels e-mail over andere diensten en producten op het gebied van online marketing. De Klant kan zich altijd afmelden voor dergelijke communicatie.

8. Klachttermijn en geschillen

8.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens WebExpertise en eventuele voor WebExpertise werkzame personen in verband met de door WebExpertise verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een redelijke termijn, te stellen op een periode van drie maanden, is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden, zonder dat de Klant daarop jegens WebExpertise een beroep heeft gedaan.

8.2. Geschillen tussen de Klant en WebExpertise zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.

9. Divers

9.1 In het privacystatement van WebExpertise staat beschreven hoe er met de data van de Klant wordt omgegaan.

9.2 Vermelding van prijzen op de websites van WebExpertise is exclusief BTW.

9.3 De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door WebExpertise te allen tijden worden aangepast.

Laatste update: 18-08-2023

Copyright © 2024 WebExpertise